Bài 7 tiếng Pháp A1

Choisir la forme adéquate : le, la, l’, les, un, une, des, du, de la, de l’, de, d’

Il a de la monnaie.

Il n'a pas_____ monnaie.

Elle aime les oranges.

Elle n'aime pas____ oranges.

Il y a des lettres dans la boîte.

Il n'y a pas_____ lettres dans la boîte.

Ils ont de l'énergie.

Ils n'ont pas___ énergie.

Ce sont des rendez-vous importants.

Ce ne sont pas_____ rendez-vous importants.

Il gagne de l'argent.

Il ne gagne pas______ argent.

Elle pense à l'avenir.

Elle ne pense pas à______ avenir.

Ils ont une voiture.

Ils n'ont pas_____ voiture.

Elle porte un manteau.

Elle ne porte pas______ manteau.

Il comprend le français.

Il ne comprend pas_______ français.

 >> Xem thêm: http://hoctiengphap.com/v112/bai-1.html

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Bài tập Mạo từ Thành phần
Bài tập Mạo từ Thành phần

Phuong Nam Education cung cấp cho bạn bài trắc nghiệm Mạo từ Thành phần. Với những bài tập ngắn này, Phuong Nam Education mong góp phần giúp các...

Tính từ Chỉ định
Tính từ Chỉ định

Phuong Nam Education cung cấp cho bạn bài trắc nghiệm tính từ chỉ định. Với những bài tập ngắn này, Phuong Nam Education mong góp phần giúp các bạn...

Bài tập Đọc hiểu
Bài tập Đọc hiểu

Phuong Nam Education cung cấp cho bạn bài tập Delf với trình độ A1 Với những bài tập ngắn này, Phuong Nam Education mong góp phần giúp các bạn chạm...

Giới từ chỉ Thời gian
Giới từ chỉ Thời gian

Hôm nay, Học Tiếng Pháp và các bạn ôn lại giới từ chỉ thời gian.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
https://zalo.me/567727745547533481