Temps - thời gian

Il ne faut pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. 

Việc hôm nay chớ để ngày mai.

Ne me jugez pas par mon passé.
Je ne vis plus là désormais. 

Đừng đánh giá tôi bằng quá khứ.
Từ nay trở đi tôi đâu còn sống ở đó...

Un jour, la distance sera juste un mauvais souvenir 
Một ngày, khoảng cách sẽ chỉ còn là môt kỉ niệm không vui mà thôi.

 

 

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
https://zalo.me/567727745547533481