Bài 1 : Les pronoms compléments

Các đại từ bổ ngữ được dùng để thay thế các danh từ hoặc tên riêng. Chúng luôn đứng trước động từ trừ trong thì l’impératif de forme affirmative.

Ví dụ : J'adore les chocolats. Je les adore.

Các đại từ nhân xưng trực tiếp (Les pronoms personnels compléments d’objets directs (COD)) được dùng để thay thế tên một vật hoặc một người cụ thể. Nó trả lời cho các câu hỏi : «quoi ?» hoặc «qui?».

Ví dụ : Tu chantes la Marseillaise. Tu chantes quoi ? La Marseillaise.

  Tu la chantes.

Ví dụ : Vous avez rencontré Marie. Vous avez rencontré qui ? Marie.

  Vous l'avez rencontrée.

 

Singulier 

Pluriel 

1ère personne

me

nous

2ème personne

te

vous

3ème personne masculin ou féminin

le/la

les

 

Các đại từ nhân xưng gián tiếp (Les pronoms personnels complément d’objet indirect (COI)) được dùng để thay thế tên một vật hoặc một người cụ thể. Nó trả lời cho các câu hỏi :« à qui ?» đi ra từ cấu trúc của động từ chứa "à" + quelqu'un (S.O)

Ex : Il téléphone à Patrick. Il téléphone à qui ? à Patrick.

  --> Il lui téléphone (lui = à Patrick)

 

Singulier 

Pluriel 

1ère personne

me

nous

2ème personne

te

vous

3ème personne masc. ou fem

lui

leur

Chú ý:

  • Trong thì l’impératif, các pronoms được đặt sau động từ.

Vd : Fais cet exercice !  -->  Fais-le !

  • Trong câu phủ định ở thì l’impératif, chúng được đặt đằng trước động từ

Vd : Non, ne le fais pas!

  • Các pronoms gián tiếp thường  được dùng với những động từ giao tiếp đi kèm với giới từ “ à” như : parler, téléphoner, demander, dire, écrire, donner, répondre, envoyer…

Các pronoms trạng từ “en” và “y” 

  1. “en” có thể thay thế
  • một danh từ có mạo từ không xác định (un, une, des) đứng trước

Vd : Vous avez des enfants ? - Oui, j’en ai.

  • một danh từ có những mạo từ xác định (du, de la, des) đứng trước  

Vd : Tu veux du café ? - Oui, j’en veux.

  • một danh từ có những từ chỉ số lượng đứng trước, trong trường hợp này chúng ta phải lặp lại những từ chỉ số lượng

Vd : Vous désirez un kilo d'oranges ? - Oui, j’en désirerais un kilo.

  • dùng “en” khi có những động từ đi kem với “de + quelque chose”

Vd : Elle parle de son livre ? - oui, elle en parle.

Vd : Il revient de Nice ? - oui, il en revient.

       2. “y” có thể thay thế

  • một nơi chốn

Vd : Isabelle va à la pharmacie - Isabelle y va

  • một danh từ có giới từ “à” đứng trước

Vd : Il pense à son travail - Il y pense.

>> Xem thêm: hoctiengphap.com

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Đại Từ Quan Hệ Đơn- Les Pronoms Relatifs Simples
Đại Từ Quan Hệ Đơn- Les Pronoms Relatifs Simples

Đại từ quan hệ được dùng để nối câu hoặc yếu tố trong câu và thay thế cho danh từ hoặc đại từ được nhắc tới trước đó để tránh...

Đại Từ Quan Hệ- Les Pronoms Relatifs
Đại Từ Quan Hệ- Les Pronoms Relatifs

Đại từ quan hệ được dùng để nối hai câu hoặc hai yếu tố trong câu và chúng thay thế cho danh từ hoặc đại từ được nhắc tới trước...

Bài 2: L'imparfait de l'indicatif
Bài 2: L'imparfait de l'indicatif

L'imparfait de l'indicatif

Bài 3 :Le passé compose
Bài 3 :Le passé compose

Le passé compose là một thì quá khứ diễn tả một thời điểm cụ thể không liên quan tới thời điểm hiện tại.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/567727745547533481