Il y a : Có

Il y a + N = Có + ai/cái gì

 • Il y a không thay đổi bất kể N (danh từ) là giống đực hay cái, số ít hay nhiều
  • Il y a un chat
  • Il y a une femme
  • Il y a deux personnes
  • Il y a des hommes
 • L’interrogation – ở thể nghi vấn

Y a-t-il + Nom ?

 • Giải thích:
  • Đảo ngữ nên Il là Sujet (chủ từ) được chuyển ra sau chữ a
   • ⇒ Il y a Y a il
  • Do a và il là 2 nguyên âm đứng cạnh nhau nên ta thêm « -t- »
   • ⇒ Il y a → Y a il → Y a-t-il
   • ⇒ Y a-t-il un problème ? – có vấn đề gì không ?
   • ⇒ Y a-t-il des magasins ? – có cửa hàng nào gần đây không ?
  • Est-ce qu’il y a + Nom?
   • Đi với est-ce que  nên Il y akhông đảo ngữ.
    • ⇒ Ece-ce qu’il y a un chat (dans la pièce) ? – Có con mèo (ở trong phòng) không?
    •       Y a-t-il un chat (dans la pièce) ? – Có con mèo (ở trong phòng) không?

>> Xem thêm: ​http://hoctiengphap.com/v39/BAI-1.html

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

CHIA ĐỘNG TỪ VÀ GIỚI TỪ TRONG TIẾNG PHÁP
CHIA ĐỘNG TỪ VÀ GIỚI TỪ TRONG TIẾNG PHÁP

Động từ trong tiếng Pháp được chia làm 3 nhóm, Nhóm 1 (1er groupe): những động từ có đuôi -er như aimer (yêu), manger (ăn), chanter (hát), regarder...

Les Nombres phần 2 - Les Nombres Ordinaux
Les Nombres phần 2 - Les Nombres Ordinaux

Để điễn tả cấu trúc Số thứ tự, số đếm, Học Tiếng Pháp chia sẻ bạn bài viết : Les Nombres Ordinaux

Les Nombres Phần 1 - Les Nombres Cardinaux de 0 à 100 - Số 0 đến 100
Les Nombres Phần 1 - Les Nombres Cardinaux de 0 à 100 - Số 0 đến 100

Hôm nay, mọi người cùng Học Tiếng Pháp tìm hiểu những điều thú vị trong những con số bằng tiếng Pháp.

Các cấu trúc quen thuộc diễn tả thì quá khứ, hiện tại và tương lai của tiếng Pháp
Các cấu trúc quen thuộc diễn tả thì quá khứ, hiện tại và tương lai của tiếng Pháp

Cùng Học tiếng Pháp học cấu trúc đơn giản là venir de..., être en train de... và être sur le point de.... để diễn tả sự việc đã, đang và sắp xảy ra.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
https://zalo.me/567727745547533481